Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

Artikel 1 – Definities en toepasselijkheid

 

1.1      In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

– Diensten: verhuur, verkoop of dienstverlening door EventRent;

– Gebruiksdagen: de dagen binnen een huurperiode waarop de opdrachtgever effectief gebruik kan maken van de dienstverlening van EventRent;

– Huurperiode: de periode waarop de onderhavige overeenkomst betrekking op heeft;

– Locatie: de plaats(en) waar EventRent de prestatie dient te verrichten;

– Opdrachtgever: ieder die met EventRent een overeenkomst aangaat, danwel aan wie EventRent een aanbieding doet;

– Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen EventRent en de Opdrachtgever tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling, alsmede alle afspraken ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;

– Prestatie: alle (rechts-)handelingen, waaronder de (af-)levering van zaken en/of diensten danwel een deel daarvan, welke EventRent op grond van een Overeenkomst verricht.

1.2      Deze algemene voorwaarden maken deel uit van alle Overeenkomsten van EventRent en zijn tevens van toepassing op alle (overige) handelingen en rechtshandelingen van EventRent en de Opdrachtgever ter zake.

1.3      Door het plaatsen van een order doet Opdrachtgever afstand van de voorwaarden, welke zij pleegt te stellen, voor zover deze met onderhavige voorwaarden in strijd zijn.

1.4      Elke afwijking en/of aanvulling op enige bepaling in de Overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden is slechts van kracht indien en nadat deze door EventRent schriftelijk zal zijn bevestigd en heeft in dat geval uitsluitend betrekking op de betreffende Overeenkomst.

Artikel 2 – Totstandkoming van Overeenkomsten

2.1      Alle aanbiedingen en prijsopgaven van EventRent zijn geldig gedurende dertig dagen, tenzij deze een andere termijn voor aanvaarding bevatten.

2.2      Eventuele onjuistheden in offertes, orderbevestigingen, Overeenkomsten en facturen waar sprake is van klaarblijkelijke omissie of (tel)fout kunnen door EventRent worden gerectificeerd zonder gebonden te zijn aan deze onjuistheden.

2.3      Indien een offerte een vrijblijvend aanbod bevat en dit aanbod wordt door de Opdrachtgever aanvaard, dan heeft EventRent het recht het aanbod binnen vijf werkdagen na ontvangst van deze aanvaarding te herroepen.

2.4      Opdrachtgever zal een schriftelijke opdrachtbevestiging danwel een schriftelijke vastlegging van de Overeenkomst in tweevoud van EventRent ontvangen. Opdrachtgever dient deze opdrachtbevestigingen danwel de schriftelijke vastleggingen van de Overeenkomst binnen zeven dagen na ontvangst voor akkoord ondertekend aan EventRent te retourneren waarna EventRent ter bevestiging van de opdracht een rechtsgeldig getekend exemplaar aan Opdrachtgever zal retourneren.

Artikel 3 – Levering en leveringstijden

3.1      De opgegeven of overeengekomen leveringstijden of -termijnen worden steeds bij benadering gegeven en zijn geen fatale termijnen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.

3.2      EventRent is voortdurend gerechtigd alvorens te leveren of hiermee voort te gaan voldoende zekerheden voor de nakoming van betalingsverplichtingen van Opdrachtgever te vorderen.

3.3      Indien de Opdrachtgever aan EventRent nog enige betalingsverplichting heeft, in het bijzonder indien facturen van EventRent door de Opdrachtgever nog niet geheel of gedeeltelijk zijn voldaan, is EventRent gerechtigd de leveringsverplichting op te schorten totdat de Opdrachtgever aan al haar verplichtingen heeft voldaan.

3.4      EventRent zal iedere Prestatie leveren op de wijze zoals schriftelijk is overeengekomen; EventRent is bevoegd de Prestatie geheel of gedeeltelijk te leveren door middel van de levering van (zaken van en/of diensten door) derden.

Artikel 4 – Vergunningen en intellectuele eigendoms- en auteursrechten

 

4.1      Opdrachtgever draagt voor eigen rekening en risico zorg voor het tijdig aanvragen en verkrijgen van de voor de uitvoering van de Prestatie eventueel benodigde of verplichte vergunningen, goedkeuringen en ontheffingen welke indien nodig op naam van EventRent worden gesteld.

4.2      Opdrachtgever zal voor eigen rekening en risico zorgdragen voor het tijdig en behoorlijk voldoen aan eventuele gemeentelijke verordeningen, waaronder o.a. begrepen de afdracht van precariorechten. Opdrachtgever garandeert dat voorschriften verbonden aan vergunningen, goedkeuringen, ontheffingen en registratieplichten worden nageleefd.

4.3      Indien een overheid specifieke milieueisen aan de Prestatie stelt of -boeten oplegt, dan vrijwaart Opdrachtgever EventRent en houdt EventRent gevrijwaard voor deze boeten.

4.4      Indien EventRent een aanvraag verzorgt ten behoeve van de Opdrachtgever geschiedt dit voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

4.5      De Opdrachtgever zal alle vorderingen van derden ter zake (intellectuele) eigendomsrechten, welke verband houden met de Prestatie, voldoen. Onder rechten van intellectueel eigendom wordt onder meer, maar niet uitsluitend, verstaan auteursrechten, merkenrechten (logo’s en titels), domeinnamen, tekeningen, modellen en know-how.

4.6      De Opdrachtgever zal zorgdragen voor afdracht aan de betreffende derde c.q. auteursrechtenorganisatie van rechten en vergoedingen en EventRent, indien nodig, vrijwaren indien deze door een derde ter zake wordt aangesproken.

4.7      Door EventRent ontwikkelde (programma-) formatrechten, concepten en ideeën ten behoeve van de Prestatie blijven uitsluitend eigendom van EventRent. De  Opdrachtgever verwerft uitsluitend gedurende de periode waarop de Overeenkomst betrekking heeft het niet-exclusieve gebruiksrecht voor dergelijke formatrechten, concepten of ideeën tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

4.8      Alle rechten van industrieel en intellectueel eigendom met betrekking tot de aan de Prestatie ten grondslag liggende hardware komt uitsluitend en exclusief toe aan EventRent.

Artikel 5 – Locatie

5.1      De Opdrachtgever zal er tijdig voor zorgdragen dat de Prestatie door EventRent kan worden geleverd op een verharde Locatie van voldoende draagkracht voor de transportmiddelen van EventRent.

5.2      De Opdrachtgever zal er daarbij voor zorgdragen dat EventRent de Locatie met de door haar – en door de eventueel door haar ingeschakelde derden – gebruikte transportmiddelen zonder belemmeringen kan bereiken over een deugdelijke verharde en voldoende brede weg.

5.3      Indien een Prestatie geheel of gedeelte op een onverharde ondergrond dient te worden geleverd dient Opdrachtgever zorg te dragen voor de plaatsing van bijvoorbeeld stalen rijplaten (of vergelijkbaar) met een minimale dikte van 10 mm, indien de ondergrond daartoe aanleiding geeft, e.e.a. ter beoordeling en goedkeuring van EventRent.

5.4      Een Locatie waarop een Prestatie dient te worden geleverd dient nagenoeg vlak te zijn, een zekere helling van de Locatie (maximaal 15 centimeter verticaal per 10 strekkende meter horizontaal gemeten) is toegestaan mits vooraf ter beoordeling aan EventRent is voorgesteld en schriftelijk door EventRent is geaccepteerd.

5.5      De Opdrachtgever dient voor haar rekening en risico zorg te dragen voor voldoende en beveiligde parkeergelegenheid voor de voornoemde transportmiddelen. Tevens dient de Opdrachtgever op eerste verzoek van EventRent zorg te dragen voor voldoende geschikte ruimte welke deugdelijk kan worden afgesloten voor de opslag van materialen en gereedschappen van EventRent en/of de door haar ingeschakelde derden, benodigd in verband met de Prestatie.

5.6      De Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat EventRent bij het leveren van de Prestatie in geen enkel geval zal worden gehinderd door derden, zoals bijvoorbeeld toeschouwers of belangstellenden.

5.7      De Opdrachtgever zal voor haar rekening en risico in verband daarmee tijdig, in ieder geval vanaf het moment dat EventRent op de locatie zal arriveren totdat de locatie door EventRent weer wordt opgeleverd, zorgdragen voor voldoende assistentie en beveiliging met mensen en middelen.

5.8      De (inrichting van de) Locatie dient minimaal te voldoen aan hetgeen daaromtrent in de Overeenkomst is opgenomen. Opdrachtgever draagt tijdig zorg voor het gereed maken van de Locatie waarop of waarin EventRent de Prestatie zal leveren.

5.9      De inrichting van de Locatie, in het bijzonder de plaats waar de Prestatie moet worden geleverd, alsmede de elektriciteits-, eventuele gas- en de watervoorziening, dient zodanig te zijn dat EventRent de Prestatie kan leveren zonder dat EventRent bijzondere voorzieningen behoeft te treffen, meerwerk behoeft te leveren en zonder dat schade kan worden veroorzaakt aan zaken van EventRent of van door EventRent ingeschakelde derden.

5.10    Aansluiting van het door Opdrachtgever gehuurde op een op de locatie aanwezige  elektriciteits-, gas- of watervoorziening geschiedt altijd voor risico van de Opdrachtgever ook in het geval de feitelijke aansluiting door medewerkers van EventRent of door EventRent ingeschakelde derden heeft plaatsgevonden, behoudens in geval van grove schuld of opzet.

5.11    De Opdrachtgever zal er voor zorgdragen dat EventRent direct na de geleverde Prestatie kan aanvangen met de afbouw van de verhuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken conform de in de Overeenkomst genoemde tijdsstippen.

5.12    Indien is overeengekomen dat gehuurde danwel ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken door EventRent op een Locatie zullen worden verwijderd, zal de Opdrachtgever EventRent daartoe in de gelegenheid stellen met inachtneming van voldoende demontagetijd. De route die EventRent daarbij dient te volgen dient door de Opdrachtgever wederom vrij van obstakels te worden gehouden of opgeleverd. Indien bij het verlaten van de locatie schade ontstaat aan het gehuurde (bijvoorbeeld maar niet uitsluitend aan banden als gevolg van scherpe voorwerpen), is Opdrachtgever aansprakelijk voor de kosten van vervanging en reparatie.

5.13    Het gebruik en het verbruik van alle door de Opdrachtgever danwel op verzoek van Opdrachtgever door derden op de Locatie ter beschikking gestelde zaken, zoals elektriciteit, elektrische installaties, water, gas, geluidsinstallatie en andere materialen en hulpwerktuigen is voortdurend voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 6 – Garantie

6.1      De door EventRent aan de Opdrachtgever verhuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken verkeren in een goede staat van onderhoud.

6.2      Het is Opdrachtgever niet toegestaan zelf het van EventRent gehuurde te bedienen, tenzij met uitdrukkelijke toestemming van EventRent. Zo nodig wijst EventRent één of meerdere personen aan, die het gehuurde kunnen bedienen. Voor het gebruik van het gehuurde is het noodzakelijk, dat instructies van EventRent strikt worden opgevolgd.

6.3      Indien de Opdrachtgever EventRent tijdig meldt dat de verhuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken niet aan de Overeenkomst voldoen, zal de servicedienst van EventRent op zo kort mogelijke termijn de nodige reparaties uitvoeren.

6.4      Indien de zaken niet aan de Overeenkomst voldoen tengevolge van enig handelen door de Opdrachtgever in strijd met de Overeenkomst, worden de kosten welke verband houden met reparatie separaat aan de Opdrachtgever in rekening gebracht

Artikel 7 – Aanvaarding en reclame

7.1      Keuring en controle van de geleverde en/of verhuurde zaken geschiedt door de Opdrachtgever terstond na ontvangst. Eventuele bezwaren, gebreken en/of defecten dienen onmiddellijk schriftelijk aan EventRent te worden gemeld.

7.2      Klachten betreffende niet direct zichtbare gebreken en/of defecten dienen terstond na constatering aan EventRent te worden gemeld zodat EventRent in staat is ter plaatse de juistheid van de betreffende klachten te onderzoeken en zonodig reparaties te (doen) verrichten.

7.3      Zonder voornoemde meldingen en in de situatie dat de Opdrachtgever geen goede of volledige keuring of controle heeft gedaan, worden de betreffende zaken geacht te zijn verhuurd zonder (lak)beschadigingen, defecten of gebreken en wordt de Prestatie geacht conform de Overeenkomst te zijn geleverd.

7.4      Het is de Opdrachtgever, behoudens schriftelijke toestemming van EventRent, verboden de gehuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken te verplaatsen naar een andere dan de overeengekomen Locatie.

Artikel 8 – Gebruik van verhuurde of ter beschikking gestelde of door EventRent in beheer genomen zaken

 

8.1      Opdrachtgever zal aan haar verhuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken uitsluitend gebruiken voor de overeengekomen bestemming en overeenkomstig de door EventRent verschafte bedieningsvoorschriften en aanwijzingen.

8.2      Het is de Opdrachtgever niet toegestaan de gehuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken aan derden in gebruik te geven, ter beschikking te stellen of onder te verhuren zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EventRent.

8.3      EventRent heeft op elk tijdstip het recht zich ervan te overtuigen dat de Opdrachtgever aan haar verplichtingen voldoet, waartoe de Opdrachtgever EventRent of een door deze aangewezen persoon te allen tijde vrije toegang verleent of zal zorgdragen voor vrije toegang tot de plaats waar de gehuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken zich bevinden.

8.4      Het is Opdrachtgever niet toegestaan veranderingen van welke aard dan ook aan de gehuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken aan te brengen en/of deze zaken te beschilderen en/of (met bijvoorbeeld stickers) te beplakken danwel op andere wijze (uiterlijk) te veranderen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van EventRent.

8.5      Alle materialen die EventRent in beheer of verhuur heeft zijn voorzien van naamsvermelding van EventRent. Deze naamsvermelding is of zal altijd door EventRent in stijl met de uitstraling van het materiaal en/of de aangebrachte belettering of beschildering worden aangebracht. Deze naamsvermelding zal niet groter zijn dan vijf procent van de beschikbare totaaloppervlakte en mag nimmer door Opdrachtgever worden verwijderd, afgeplakt of -gedekt.

Artikel 9 – Personeel van of vanwege EventRent

 

9.1      Medewerkers van of vanwege EventRent dragen te allen tijde – tenzij schriftelijk anders overeengekomen – representatieve en herkenbare bedrijfskleding van EventRent.

9.2      Opdrachtgever voorziet – tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen – het personeel van of vanwege EventRent om niet van voldoende consumpties en maaltijden. Indien (de voorbereidingen van) een prestatie voor 8u00 aanvangt een ontbijt per medewerker, een lunch tussen 12u00 en 14u00 en indien de Prestatie of de demontagewerkzaamheden na 18u00 plaatshebben, een diner. Tevens dient de Opdrachtgever voor elke medewerker van EventRent per uur tenminste één consumptie beschikbaar te stellen.

Artikel 10 – Teruggave en herstel in de oorspronkelijke toestand

 

10.1    De Opdrachtgever zal op het overeengekomen tijdstip de gehuurde danwel ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken, identiek zoals ontvangen, in goede technische en uiterlijke staat, ter beschikking stellen, danwel afleveren aan EventRent.

10.2    Het moment van teruggave is het moment waarop EventRent al de gehuurde danwel ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken naar behoren en volledig heeft ontvangen.

10.3    Indien EventRent de Opdrachtgever uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven voor het aanbrengen van veranderingen en/of de beschildering c.q. het bespuiten danwel het aanbrengen van andere (uiterlijke) verandering aan het gehuurde en/of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken, zullen al de kosten welke zijn gemoeid met het terugbrengen van deze zaken in de oorspronkelijke toestand voor rekening zijn van de Opdrachtgever.

10.4    Indien een belettering of beschildering door EventRent in opdracht van de Opdrachtgever wordt aangebracht, blijft de Opdrachtgever verantwoordelijk voor de verwijdering van de aangebrachte belettering of beschildering. De daarmee gepaard gaande kosten blijven voor rekening van Opdrachtgever.

10.5    Indien EventRent vooraf een opgave van kosten van verwijdering van belettering of beschildering opgeeft, dan betreft dit altijd een inschatting van deze kosten. Indien blijkt dat bij of na verwijdering onvoorziene kosten ontstaan, zullen deze altijd voor rekening van de Opdrachtgever zijn.

10.6    De Overeenkomst zal voor rekening en risico van de Opdrachtgever voortduren gedurende de periode van herstel onder dezelfde (huur)voorwaarden als in de Overeenkomst opgenomen.

Artikel 11 – Betalingen

 

11.1    Indien niet anders is overeengekomen dient de Opdrachtgever de prijs ten tijde van de aflevering of levering van de Prestatie zonder korting of compensatie à contant te betalen, eventueel onder aftrek van (gedeeltelijke) vooruitbetaling.

11.2    Indien het evenement, waarvoor Opdrachtgever EventRent betrekt, wordt afgelast of geen verdere doorgang vindt, om welke reden dan ook, is Opdrachtgever het bedrag van de Overeenkomst verschuldigd. Het verschuldigde dient alsnog betaald te worden op de wijze als in dit artikel geregeld.

11.3    Indien het gehuurde tijdens de huurperiode door brand, storm, of welke overmachtsoorzaak dan ook, niet meer gebruikt is voor het doel waartoe het is gehuurd, danwel het gebruik van het gehuurde door een daartoe bevoegde instantie wordt ontzegd, blijft de overeengekomen huursom verschuldigd en kan de Opdrachtgever geen terugbetaling vorderen. Opdrachtgever dient zich voor deze kosten te verzekeren.

11.4    Indien is overeengekomen dat een factuur zal worden toegezonden, dan dient de Opdrachtgever de prijs zonder korting of compensatie te voldoen binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij een andere termijn is overeengekomen.

11.5    Indien EventRent daartoe aanleiding acht kan zij verlangen dat Opdrachtgever een voorschot voldoet danwel een bankgarantie stelt bij een gerenommeerde financiële instelling in Nederland ter dekking van initiële kosten.

11.6    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever, zonder dat enige ingebrekestelling is vereist, vanaf de vervaldag van de factuur een rente verschuldigd, gelijk aan de wettelijke rente zoals neergelegd in art. 6:119-A BW, vermeerderd met twee procent.

11.7    Bij overschrijding van de betalingstermijn is de Opdrachtgever tevens verschuldigd alle (buiten-) gerechtelijke incassokosten. Deze kosten worden bij voorbaat vastgesteld op een bedrag van tenminste 15% van de in het geding zijnde hoofdsom.

11.8    Betalingsverzoeken van EventRent zelf geven deze het recht € 25,= per verzoek c.q. sommatie aan administratiekosten aan de Opdrachtgever in rekening te brengen.

11.9    Indien de Opdrachtgever geen rechtspersoon is, is de persoon die met EventRent bindende afspraken maakt, voor welke organisatie dan ook, in privé aansprakelijk voor alle verplichtingen welke uit de met EventRent gesloten Overeenkomst voortvloeien.

Artikel 12 – Overmacht

 

12.1    In geval van overmacht is EventRent gerechtigd hetzij de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten hetzij de Overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, één en ander zonder tot enige schadevergoeding jegens de Opdrachtgever gehouden te zijn.

12.2    In geval van gedeeltelijke ontbinding zal een verrekening plaatsvinden van ten hoogste een bedrag ter grootte van de binnen de Overeenkomst niet uitgevoerde plaatsingen, voor zover deze vallen in het tijdvak vanaf de datum van uitval tot de datum waarop EventRent een redelijke vervanging van het gehuurde kan bieden.

12.3    Als overmacht aan de zijde van EventRent wordt ondermeer aangemerkt: stakingen door, danwel ziekte van werknemers van EventRent en door haar voor de uitvoering van de Prestatie ingeschakelde derden, maatregelen en/of verboden door de Nederlandse en/of vreemde overheid, niet voorzienbare en niet voorspelbare verkeersbelemmeringen, ongeluk(ken) met een door EventRent of door haar ingeschakelde derde gebruikt transportmiddel, onvoorziene technische gebreken aan deze transportmiddelen, het ontbreken van de vereiste vergunningen of ontheffingen, tekortkoming in de nakoming door toeleveranciers van EventRent, diefstal van materialen benodigd voor het leveren van de Prestatie, weersomstandigheden, waaronder windkracht en een zekere helling van de Locatie waardoor het onveilig of gevaarlijk wordt om de tot opbouw van de te leveren zaken over te gaan en alle omstandigheden waardoor EventRent niet danwel niet tijdig of niet naar behoren kan presteren zonder dat ter zake daarvan EventRent enig verwijt kan worden gemaakt.

12.4    Een verzuim van EventRent staat aan een beroep op overmacht door EventRent niet in de weg.

12.5    In geval van overmacht heeft EventRent het recht alle door EventRent aan de Opdrachtgever ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken direct op te halen c.q. te doen ophalen.

Artikel 13 – Aansprakelijkheid, verzekering en vrijwaring

 

13.1    In geval van verhuur van goederen door EventRent aan de Opdrachtgever is de Opdrachtgever, tot het moment van teruggave – als ware hij eigenaar, bezitter en gebruiker – aansprakelijk voor alle schade welke het gevolg is van beschadiging, verlies of het tenietgaan van verhuurde en/of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken, door welke oorzaak ook, alsmede voor schade welke wordt veroorzaakt door en/of met deze zaken.

13.2    De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade welke EventRent lijdt indien de Opdrachtgever niet onmiddellijk de zaken naar behoren aflevert na beëindiging van de periode van verhuur of ter beschikkingstelling. Deze schade bedraagt tenminste tien procent van de waarde van de betreffende verhuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken.

13.3    De Opdrachtgever verplicht zich – ten behoeve van EventRent – de gehuurde en/of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken alsmede alle aan de Prestatie van EventRent verbonden risico’s volledig te verzekeren en verzekerd te houden tegen alle verzekerbare schade, tenzij anders wordt overeengekomen. Op verzoek dient de Opdrachtgever EventRent een kopie van de polis en polisvoorwaarden te overhandigen.

13.4    Indien bij teruggave van de gehuurde zaken blijkt dat (onder)delen daarvan beschadigd zijn en/of in aantal niet in overeenstemming zijn met het aantal dat door EventRent aan de Opdrachtgever ter beschikking is gesteld, is de Opdrachtgever aansprakelijk voor deze schade en/of het ontbrekende deel. De Opdrachtgever zal alsdan de schade en/of waarde van het ontbrekende deel – zoals alsdan door EventRent in rekening gebracht – aan EventRent vergoeden.

13.5    De Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, veroorzaakt door beschadiging, tenietgaan of verlies van zaken danwel voor verwonding of overlijden van personen, welke direct of indirect ontstaan tijdens en/of door de Prestatie van EventRent op de Locatie.

13.6    EventRent is niet aansprakelijk voor diefstal, verduistering of beschadiging van zaken van de Opdrachtgever of van derden of letsel van personen, zich bevindende in/aan of op de door EventRent verhuurde of ter beschikking gestelde of in beheer verkregen zaken.

13.7    Indien de Opdrachtgever, op grond van het recht, deze algemene voorwaarden danwel enige Overeenkomst met EventRent aansprakelijk is en EventRent wordt door een derde terzake aangesproken zal de Opdrachtgever EventRent volledig vrijwaren en de schade vergoeden.

13.8    Indien EventRent ondanks het bepaalde in de Overeenkomst en deze algemene voorwaarden aansprakelijk is voor enige schade, is iedere aansprakelijkheid van EventRent beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval onder de bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering van EventRent wordt uitbetaald. Deze beperking van de aansprakelijkheid geldt niet voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van EventRent.

13.9    In alle gevallen is de aansprakelijkheid van EventRent beperkt tot de factuurbedragen die verband houden met de geleverde Prestatie.

Artikel 14 – Aansprakelijkheid door EventRent in beheer genomen materialen

14.1    In de speciale situatie dat EventRent voor de uitvoering van of als onderdeel van de Prestatie gebruikmaakt van door EventRent aan de Opdrachtgever geleverde en in eigendom overgedragen materialen gebruikmaakt, zal EventRent deze materialen voor rekening en risico van de Opdrachtgever verzekeren. Er zal alleen sprake van een dergelijke verzekering zijn indien hiertoe in de Overeenkomst specifieke kosten aan de Opdrachtgever worden toegerekend.

14.2    Indien de in het vorige lid bedoelde en aan EventRent ter beschikking gestelde of in beheer verkregen materialen door de verzekeringsmaatschappij van EventRent als verloren gegaan moet worden beschouwd (bij diefstal of bij total loss), is EventRent niet gehouden aan de Opdrachtgever méér te voldoen dan hetgeen EventRent als uitkering van de verzekeringsmaatschappij ontvangt. Opdrachtgever zal in dat geval meewerken aan de eigendomsoverdracht van de (restanten van de) ter beschikking gestelde of in beheer verkregen materialen aan de verzekeringsmaatschappij en zo nodig daarvan afstand doen.

Artikel 15 – Verzuim en ontbinding

15.1    Indien de Opdrachtgever niet, niet behoorlijk of niet tijdig voldoet aan enige verplichting welke voor haar uit de met EventRent gesloten Overeenkomst c.q. de wet mocht voortvloeien is de Opdrachtgever zonder ingebrekestelling in verzuim en is EventRent gerechtigd uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of die Overeenkomst en direct daarmee samenhangende Overeenkomsten geheel of gedeeltelijk te ontbinden zonder dat EventRent tot enige schadevergoeding is gehouden en onverminderd de EventRent verder toekomende rechten op schadevergoeding en/of betaling van de door EventRent verrichte Prestatie.

15.2    In geval van (voorlopige) surséance van betaling, faillissement van de Opdrachtgever, stillegging of liquidatie van het bedrijf van de Opdrachtgever, danwel – indien de Opdrachtgever een natuurlijke persoon is – onder curatele-stelling van de Opdrachtgever, zullen alle Overeenkomsten met de Opdrachtgever van rechtswege ontbonden zijn, tenzij EventRent Opdrachtgever binnen een redelijke termijn meedeelt nakoming van (een deel) van de betreffende Overeenkomst(en) op te schorten, totdat de betaling voldoende zeker is gesteld, onverminderd de EventRent verder toekomende rechten.

15.3    EventRent heeft het recht de Overeenkomst te beëindigen indien er zijdens de Opdrachtgever sprake is van blijvende overmacht. De Opdrachtgever zal alsdan alle door EventRent gemaakte en nog te maken kosten aan EventRent vergoeden.

15.4    In elk van de leden 1,2 en 3 van dit artikel genoemde gevallen zijn vorderingen van EventRent op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar, is de Opdrachtgever gehouden tot onmiddellijke teruggave van de verhuurde danwel onbetaald gebleven zaken en heeft EventRent het recht om de terreinen en gebouwen van Opdrachtgever te betreden, teneinde die zaken in bezit te nemen.

15.5    Indien de Overeenkomst betrekking heeft op meerdere Prestaties welke in een aaneengeschakelde periode dienen te worden geleverd, zal er in de Overeenkomst sprake zijn van zogenaamde inzet- en/of huurdagen. De genoemde tarieven gelden in dat geval voor maximaal de genoemde gebruiksdagen per aaneengesloten periode. Indien en voor zover er minder dan in de Overeenkomst gebruiksdagen per periode plaatsvinden, vindt geen verrekening plaats.

Artikel 16 – Overige bepalingen

 

16.1    Het is EventRent toegestaan om op haar website melding te maken van de naam van de Opdrachtgever, haar logo, foto´s of bewegende beelden en of de naam van het project.

Artikel 17 – Rechtskeuze en bevoegde rechter

17.1    Op de Overeenkomst en op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing.

17.2    Alle geschillen die ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst of deze voorwaarden, zullen voor zover niet anders door de wet dwingend voorgeschreven, zijn onderworpen aan het oordeel van de bevoegde rechter te Amsterdam, met dien verstande dat EventRent het recht heeft vorderingen, al dan niet gelijktijdig, tegen de Opdrachtgever aanhangig te maken bij ander rechterlijke colleges, die bevoegd zijn van dergelijke vorderingen kennis te nemen.

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht onder nummer 30 103 910 (januari 2007)